Dan??manl?k


Kurumsal Vergi Dan??manl???, Kurum ve ?ah?slara Y?nelik Vergi Planlamas?, Uluslararas? Vergi Dan??manl??? , Kamu ?dareleriyle ?li?kilerin Y?netimi, Birle?me B?l¨ınme Hisse De?i?imi Sat?n Almalar ?irket Yeniden Yap?lanmalar?, Mevzuat ve Uygulama De?i?ikliklerinin Sirk¨ılerle Bildirilmesi,