Arma Akademi...
     Arma Akademi Denetim ve Yeminli M¨ı?avirlik Ltd. ?ti. yerli ve yabanc? kurumlara vergi dan??manl???, mali analiz ve muhasebe i?lemlerinin denetimi alanlar?nda geni? bir hizmet yelpazesi sunan, ba??ms?z denetim ve dan??manl?k kurulu?udur... devam?


Duyurular     Arma Akademi Denetim ve YMM olarak , 3568 say?l? Yeminli Mali M¨ı?avirlik kanunu ve bu kanuna ba?l? tebli? ve y?netmelikleri esas almak suretiyle, hizmet verdi?imiz ger?ek ve t¨ızel ki?ilerin, bunlar?n te?ebb¨ıs veya i?letmelerinin mali tablo veya beyannamelerinin; vergi istisna, muafiyet, iade, indirim, tecil terkin veya zarar mahsubu i?lemleri ve benzeri taleplerinin mevzuat h¨ık¨ımlerine, muhasebe ilke ve standartlar?na uygunlu?u esas al?narak hesaplar?n, mali tablolar?n ve raporlar?n ger?e?e uygunlu?unun tespit ve tasdikinin yap?lmas?, kanunlar?n noksans?z ve hatas?z uygulanmas? ile yetkili ki?i ve kurumlara ?ng?r¨ı ve raporlama hizmetini uzman ve profesyonel kadromuzla sunmaktay?z. devam?