Hakk?m?zda...


Arma Akademi Denetim ve Yeminli M¨ı?avirlik Ltd. ?ti. yerli ve yabanc? kurumlara vergi dan??manl???, mali analiz ve muhasebe i?lemlerinin denetimi alanlar?nda geni? bir hizmet yelpazesi sunan, ba??ms?z denetim ve dan??manl?k kurulu?udur.

Arma Akademi, 10 y?l? a?k?n kamu hizmetinde, ?e?itli kurulu?lar?n mali denetiminde bulunan ve Yeminli Mali M¨ı?avirlik unvan? ile bir?ok ki?i ve kurulu?a mali dan??manl?k ve denetim alan?nda hizmet veren YMM Mahmut KURT? un ?nderli?inde, tecr¨ıbeli uzman kadrosu ile bireysel ve kurumsal t¨ım m¨ı?terilerine , hatta kamu kurulu?lar?na en ¨ıst kalitede mali dan??manl?k ve denetim hizmetleri vermektedir.

Arma Akademi,¨ılke ger?ekleri, mevzuat ve uygulamalar konusundaki bilgi ve deneyimlerin, evrensel standartlar ve deneyimlerle birlikte de?erlendirilebildi?i uzman bir kurulu?tur.

M¨ı?terilerinin ihtiya? duyacaklar? t¨ım denetim, m¨ı?avirlik ve muhasebe hizmetlerini bir paket halinde sunmay? hedefleyen Arma Akademi, hizmet kalitesini uluslararas? standartlara uygun bir bi?imde s¨ırekli artt?rmay? ilke edinmi?tir.